Iraq No Fly Zone Leaflets

IZD-001

  IZD001ArabicFront.jpg (32099 bytes)

Front & Back - Arabic

IZD001EF.jpg (18452 bytes)

Front & Back - English

Translation

1800-2300 Daily    Information Radio    1800-2300 Daily.

756 KHZ AM
693 KHZ AM
9715 KHZ SW
11292 KHZ SW
100.4 MHZ FM