Operation Iraqi Freedom

  IZD001c.jpg (16785 bytes)

IZD-001c

Leaflet Translation - Front & Back

    Information Radio   

756 KHZ AM   1800 -1200
693 KHZ AM  1800 - 2300
9715 KHZ SW  24 hours a day
11292 KHZ SW 1800 - 1200
100.4 MHZ FM 1800 - 2100