Operation Iraqi Freedom Leaflets

IZD-002a

  IZD002a.jpg (15762 bytes)  IZD002EFB.jpg (20141 bytes)

Arabic                                    English

Leaflet Translation

Information Radio

1800-2300 Daily.

756 KHZ AM
693 KHZ AM
9715 KHZ SW
11292 KHZ SW
100.4 MHZ FM