Operation Iraqi Freedom Leaflets

IZD002

  NoFlyRadio2Iraq.jpg (28276 bytes)  IZD002EFB.jpg (20141 bytes)

Arabic                                        English

Leaflet Translation

Information Radio

1800-2300 Daily.

756 KHZ AM
693 KHZ AM
9715 KHZ SW
11292 KHZ SW
100.4 MHZ FM